Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Rzeszowa zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu".

Do projektu zakwalifikowane zostaną kobiety spełniające łącznie następujące kryteria:

  • w wieku powyżej 29 lat;
  • zamieszkujące/uczące się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
  • pozostające bez zatrudnienia - bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne;

Szczególnie zaproszenie kierowane jest do kobiet do z niepełnosprawnościami oraz kobiet posiadających (będących rodzicem/opiekunem prawnym) co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia spełniające pozostałe warunki uczestnictwa.
W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

  • płatne staże zawodowe dla 70 kobiet (od 3 do 12 miesięcy),
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
  • stypendium stażowe i stypendium szkoleniowe (za staż w wysokości 1 750,00 zł brutto m-nie; za szkolenie zawodowe w wysokości 6,58 zł brutto za godz.)

Rekrutacja trwa w dniach od 11 do 15 września 2017 roku.

Więcej informacji o projekcie oraz regulaminu rekrutacji i udziału wraz z dokumentami naborowymi znajduje się na stronie internetowej
www.aktywnekobietypodkarpacie.pl