Informacje prawne

Spis ustaw

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 963 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 168 z późń. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 575),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011, Nr 209 poz. 1245),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016, poz. 1406 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010, Nr 218, poz. 1439),
 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (t.j. M.P. z 2015 r., poz. 821).

Uchwały

SPIS UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w STALOWEJ WOLI

 1. Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2016
 2. Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Stalowej woli z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej woli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 3. Uchwała Nr XVII/232/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w środowiskowych domach samopomocy
 4. Uchwała Nr XX/297/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 5. Uchwała Nr LXIII/914/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 czerwca 2014 w sprawie programu osłonowego „ Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020
 6. Uchwała Nr VII/84/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2015-2017
 7. Uchwała Nr XX/254/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
 8. Uchwała Nr XX/255/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
 9. Uchwała Nr XXV/304/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 10. Uchwała Nr XXXIV/420/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016 – 2022 oraz Strategia Rozwiązywania Problemow Społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016 - 2022