Realizacja projektu "Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli"

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM"
informuje o realizacji przez Gminę Stalowa Wola projektu pod nazwą
"Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę
i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Realizacja projektu "Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę...

Klub Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli

WolontraiuszeOd 1 września 2014 roku, po chwilowej przerwie, Klub Wolontariusza działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli kontynuuje swoją dotychczasową działalność.

Klub powstał dzięki środkom projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

 

Czytaj więcej: Klub Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli