Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM"
informuje o zakończeniu realizacji przez Gminę Stalowa Wola projektu pod nazwą
"Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę
i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. "Więcej niż świetlica" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM"
informuje o realizacji przez Gminę Stalowa Wola projektu pod nazwą
"Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę
i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020

Do pobrania plik Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020 POBIERZ

  • Do pobrania Uchwała oraz Uzasadnienie - POBIERZ