Zmiana w SIWZ

Zmieniono zapisy w SIWZ w zadaniu "Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 - Aktywna integracja projektu "Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Działanie 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dla 38 klientów pomocy społecznej, objętych kontraktami socjalnymi z terenu Stalowej Woli".

Więcej informacji na naszej stronie BIP

Przetarg na szkolenia zawodowe w ramach projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli organizuje przetarg pn "Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 - Aktywna integracja projektu "Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Działanie 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dla 38 klientów pomocy społecznej, objętych kontraktami socjalnymi z terenu Stalowej Woli". Zapraszamy do udziału

Więcej informacji na naszej stronie BIP

Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę węgla kamiennego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pn. "Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania odbiorców - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2013 roku" nr. zadania: MOPS.X.341.2.

Więcej informacji na naszej stronie BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/2013. Nazwa zadania: Szkolenia dla 18 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w ramach programu Klubu Integracji Społecznej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Professional Business Advice Alina Piorun Al. Jana Pawła II 22/102

37-450 Stalowa Wola

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2013-04-30.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty