Bezdomny - nie bądź obojętnyW dniu 23.10.2014 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji działań podejmowanych w stosunku do osób bezdomnych w okresie zimowym (tj. szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych),

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocowych działających na terenie miasta Stalowa Wola

 • Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Stalowej Woli
 • Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 • Polski Czerwony Krzyż w Stalowej Woli
 • Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

 

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Dokonano charakterystyki występującego zjawiska bezdomności na terenie miasta Stalowa Wola. Każdy przedstawiciel wymienionych instytucji przedstawił dotychczasowe działania na rzecz osób bezdomnych w okresie zimowym, a także miał możliwość zaproponowania nowych rozwiązań w celu ułatwienia koordynacji działań na rzecz potrzebujących. Omówione zostały również problemy i bariery z jakimi spotykają się pracownicy placówek wykonując swoje obowiązki służbowe.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych tj. PCK i PKPS zwrócili uwagę na występujące w ich magazynach braki w zakresie nieużywanej bielizny osobistej oraz obuwia, dlatego o taki asortyment należy apelować poprzez lokalne media do mieszkańców naszego miasta.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów, do których zwrócono się z prośbą o poszerzenie akcji informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania pomocy przez osoby bezdomne w postaci ciepłego posiłku, schronienia, a także o podjęcie działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa, by zwracać uwagę na wszelkie sytuacje, które mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu napotkanych osób.

W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej przez tut. Ośrodek i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Stalowej Woli wszystkim przedstawicielom przybyłych instytucji rozdano plakaty i ulotki, informujące, gdzie należy szukać pomocy w przypadku ujawnienia osoby bezdomnej.

Na zakończenie spotkania zostały omówione i ustalone wspólnie procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym, które po opracowaniu przez MOPS zostaną przesłane do poszczególnych instytucji i lokalnych mediów.

Procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym:

 • Rozeznanie miejsc gromadzenia się osób bezdomnych przez patrole Komendy Powiatowej Policji,
 • służby porządkowe po rozeznaniu sprawy informują osoby, gdzie mogą skorzystać z pomocy i gdzie znajdują się najbliższe miejsca noclegowe dla osób bezdomnych.
 • osoby bezdomne kierowane są przez patrole w następujący sposób:
 1. mężczyźni do Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Jaśminowej 2, jeżeli jest brak miejsc w schronisku lub w przypadku kobiet bezdomnych do Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli lub do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej na jedną dobę lub w przypadku dni wolnych od pracy na ten okres a następnie za pośrednictwem MOPS Stalowa Wola osoby takie są kierowane do najbliższych schronisk.
 2. osoby wymagające pomocy lekarskiej do szpitala (szczególnie osoby zaniedbane, wycieńczone wymagające pomocy lekarskiej do momentu, aż będą w stanie samodzielnie poruszać się czy funkcjonować),
 3. osoby w stanie upojenia alkoholowego do pomieszczenia dla osób zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli,
 • W czasie pobytu w placówce innej niż schronisko (np. DPS lub SOWilk) bezdomny otrzymuje posiłek, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Stalowej Woli zapewnia całodobowe schronienie i wyżywienie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozeznaje sytuację osoby bezdomnej, zabezpiecza pomoc według wskazanych potrzeb, wydaje skierowanie do placówek noclegowych w następujący sposób:
 1. dla bezdomnych mężczyzn do Schroniska w Stalowej Woli, a w przypadku braku wolnych miejsc, do innego najbliższego schroniska/noclegowni,
 2. bezdomne kobiety do momentu ustalenia przez pracownika socjalnego faktycznej sytuacji mogą być skierowane na krótki okres do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej lub Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, albo bezpośrednio kierowane są do najbliższych miejsc noclegowych/schronisk,
 • PCK/PKPS udzieli pomocy w zakresie wyposażenia bezdomnego w odzież i żywność, przygotuje gotowe zestawy ubrań na każdą porę roku.
 • W przypadku, gdy zostaną ujawnione bezdomne kobiety z dziećmi powiadamiany jest sąd rodzinny

 

Baza adresowa:

 

Schronisko im. św. Brata Alberta dla Mężczyzn w Stalowej Woli:

15 842 17 25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli:

15 842 50 97

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej:

15 642 52 93; 15 642 52 99

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli:

15 844 20 39; 15 844 20 04

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku n/Sanem:

15 649 21 86

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rzeszowie: 17 862 30 91

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli:

15 877 33 10; 997 interwencyjny

Powiatowy Szpital w Stalowej Woli: 15 843 33 65; 15 843 32 21

Szpitalny Oddział Ratunkowy 15 843 32 27

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej: 15 842 65 11/12;

998 lub 112 interwencyjny

Całodobowa, bezpłatna infolinia (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) z przeznaczeniem m.in. dla osób bezdomnych

987