Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. W roku 2023 Gmina Stalowa Wola przystąpiła do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023" finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga

Zapraszamy osoby chętne spełniające poniższe wymogi do zgłaszania się w celu podjęcia zatrudnienia jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Warunki konieczne do spełnienia:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
 • niekaralność

Formy współpracy:

 • zapewniamy umowę-zlecenie,
 • zapewniamy ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania umowy zlecenia,
 • czas realizacji do 28 grudnia 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • oświadczenie o niekaralności.
 • Dodatkowo w przypadku asystowania dziecku:
  informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru),

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, zaangażowanie, sumienność, sprawność fizyczna,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Cel programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łączenie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres wykonywanych zadań w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 700 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 700 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 340 godzin rocznie dla dziecka do 16 roku życia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

Dane kontaktowe i miejsce składania dokumentów:

Osoba kontaktowa: Elżbieta Pietruszyńska - kierownik działu, Dariusz Kołodziej - koordynator,
Telefon: 15 842 50 97 wew. 12 lub 14.

Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.