Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej".

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Stalowa Wola w proces stanowienia w/w programu, poprzez uzyskanie uwag, propozycji do dokumentu. Konsultacje Społeczne trwają do 13 lutego 2024 roku.

Nadmieniamy, iż tworzenie programu pomocy społecznej, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka, zgodnie z art. 17 ust. 1pkt 1 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Program jest zamieszczony do konsultacji na stronie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce konsultacje społeczne – TUTAJ.