Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że prowadzi nabór do udziału w pracach społecznie użytecznych jako "Pomoc w domu" na rzecz rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych.

Rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub rodzice i opiekunowie osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli w realizacji codziennych obowiązków domowych związanych m.in. z prowadzeniem domu, pomocą w dotarciu do przychodni specjalistycznej, pomocą w załatwieniu niezbędnych spraw urzędowych, realizacją recept itp. z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednia opieką nad osobą niepełnosprawną.
Prace społecznie użyteczne "Pomoc w domu" realizowane są w wymiarze 10 godzin w ciągu tygodnia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.00 zgodnie z ustaleniami dokonanymi z rodzoną korzystającą.
Za każdą zrealizowaną godzinę prac społecznie użytecznych "Pomoc w domu" przysługuje osobie bezrobotnej świadczenie w wysokości 12,20 zł brutto/netto.
Zachęcamy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które są zarejestrowane w PUP w Stalowej Woli jako bezrobotne bez prawa do zasiłku do podjęcia tego typu aktywności. Dzięki niej zyskają dodatkowe źródło dochodu i będą miały okazję do podniesienia własnej samooceny, wyrobienia nawyku systematyczności i odpowiedzialności oraz zdobycia doświadczenia zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem prac społecznie użytecznych Anną Kornak pokój 21A (nowa część budynku), tel. 15 842 50 97 wew. 21.