Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór kandydatów na opiekunów tymczasowych dla małoletnich, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, bez opieki osób dorosłych.
Osoby zainteresowane prosimy się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, pok. nr 12.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Krawiec tel.15 842 50 97 wew. 46.

Dla kogo może być ustanowiony opiekun tymczasowy?
Opiekuna tymczasowego sąd może ustanowić dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium państwa polskiego bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi tam prowadzonymi oraz przebywa na terenie danej gminy bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne.
Opiekuna tymczasowego można wyznaczyć dla kilku małoletnich. Rodzeństwo powinno być pod opieką tego samego opiekuna tymczasowego.

Kto może być opiekunem tymczasowym?
Opiekunem tymczasowym może być krewny lub powinowaty małoletniego lub inna osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków takiego opiekuna. W przypadku braku takich osób, na wniosek sądu, kandydata na opiekuna będzie wskazywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, za jego pisemną zgodą na ustanowienie opiekunem tymczasowym.

Jakie uprawnienia ma opiekun tymczasowy?
Opiekun tymczasowy reprezentuje małoletniego oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem. Dla podjęcia decyzji w ważniejszych sprawach opiekun tymczasowy musi uzyskać zgodę sądu.

Jak ustanawiany jest opiekun tymczasowy?
Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd na wniosek lub z urzędu. Wniosek może złożyć m.in. osoba, która sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim. Wzór wniosku załączony jest do tej informacji. Wniosek jest wolny od opłat.
Po złożeniu wniosku do sądu wyznaczana jest rozprawa w terminie do 3 dni, na której Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie.
Sąd może również ustanowić opiekuna tymczasowego bez wyznaczania rozprawy, jeśli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia.
Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a jeśli ogłoszenia nie było, to z chwilą wydania.

Kto sprawuje nadzór nad opiekunem tymczasowym?
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego mieszkającego na terenie Miasta/Gminy Stalowej Woli sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Podstawa prawna:
Art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).


Заява про призначення тимчасового опікуна.

У додатку заява про встановлення тимчасового опікуна для дитини, яка прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями, без опіки дорослих осіб, відповідальних за неї відповідно до чинного законодавства Республіки Польща.
Заяву може подати, серед інших:

  • особа, яка фактично здійснює опіку над неповнолітнім,
  • особа, яка взяла під опіку неповнолітнього після в'їзду неповнолітнього на територію Республіки Польща та здійснює її в день подання заяви,
  • інші особи або організації в межах своїх завдань;

Для людей, які проживають у Стальовій Волі, районний суд, вулиця К. Єжи Попелуського, 16 Стальова Воля, є компетентним. Заявка повинна бути подана польською мовою.

Do pobrania: