Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to forma pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a takiej pomocy są pozbawione z uwagi na samotne zamieszkiwanie. Mogą być przyznane również wówczas, gdy najbliższa rodzina: wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni takiej pomocy zapewnić nie mogą.

Usługi opiekuńcze - ich celem jest umożliwienie osobom dalszego jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczonych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb.

Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby i w jej najbliższym otoczeniu. Podstawowy zakres usług opiekuńczych obejmuje:

 • pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych;
 • świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza;
 • posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów;
 • przygotowanie posiłku oraz pomoc w jego spożyciu;
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem, wyjście na spacer.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia danej osoby, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.

Odpłatność za usługi opiekuńcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności - w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o przedstawioną tabelę i zależna od: sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
Pełna stawka odpłatności za godzinę usług opiekuńczych w okresie 01.04.2024 - 31.03.2025 wynosi: 41,10 zł.

Tabela - odpłatności - załącznik nr 1.

Usługi opiekuńcze w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych - to wsparcie osoby niesamodzielnej dostosowane do jej szczególnych potrzeb wynikających z wieku, rodzaju schorzenia, świadczone przez osobę z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej. Ww. usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 • pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 • pomoc w podstawowej opiece higieniczno-pielęgnacyjnej;
 • pomoc w praniu odzieży i bielizny;
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą;
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem - towarzyszenie na spacerach;
 • odwiedziny w szpitalu;

Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby starszej, niesamodzielnej i/lub niepełnosprawnej. Miesięczny limit godzin usług wynosi 30 godzin.
Dostępność usług przez 7 dni w tygodniu. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).
Osobę świadczącą pomoc wskazuje osoba niesamodzielna, czyli osoba korzystająca z pomocy lub w przypadku braku wskazania "opiekuna-sąsiada" wskaże ją Ośrodek z uwzględnieniem akceptacji osoby, na rzecz której usługi te mają być świadczone.
Każda osoba, świadcząca pomoc na rzecz osób zależnych, po podpisaniu umowy, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie finansowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Odpłatność za sąsiedzkie usługi opiekuńcze
Cena jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej stanowi równowartość wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej przez Radę Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020r. poz. 2207). Pełna stawka odpłatności za godzinę sąsiedzkich usług opiekuńczych od 01.01.2024 - 30.06.2024 wynosi 27,70 zł a od 01.07.2024 do 31.12.2024 wynosi 28,10 zł.

Opłata za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnej - kwoty 776 zł
 • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie - kwoty 600 zł

Stawka za godzinę usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz zasady ponoszenia odpłatności i zwolnienia z kosztów określane są w Uchwałach Rady Miejskiej w Stalowej Woli:

 • UCHWAŁA NR V/44/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 • UCHWAŁA NR X/121/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 • UCHWAŁA NR XXVIII/284/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 22 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności zausługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 • Uchwała Nr XLVII/578/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 • Uchwała nr XL/778/2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 stycznia 2023,
 • Uchwała nr LXV/864/2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 maja 2023.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług i kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 w/w rozporządzenia obejmuje przede wszystkim:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,
 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.2015.581 z póź.zm.),
 4. pomoc mieszkaniową(w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. 2017.882 z póź.zm).

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Stalowej Woli oferuje pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie: asystenta osoby niepełnosprawnej, psychologa, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 • Usługa asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością beneficjenta, stymulowanie do podejmowania aktywności życiowej oraz uspołecznianie osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenckie są realizowane na zasadzie współdziałania osoby z niepełnosprawnością i asystenta. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego: wsparcie w przemieszczaniu się, spędzaniu czasu wolnego, opiece higienicznej, zakupach.
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Usługa polega na wykonywaniu ćwiczeń w warunkach domowych, które osoby wykonują samodzielnie, a rehabilitant koordynuje ćwiczenia, motywuje, wspomaga w ich wykonywaniu.
 • Psycholog - pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudności, świadczona w miejscu zamieszkania.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, a osoby te wymagają takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty. Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż Ośrodek działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej). Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.Podstawą do ubiegania się o SUO jest wniosek o przyznanie tej formy pomocy oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności za świadczone usługi - w drodze decyzji administracyjnej.
Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej kwoty 776,00 zł, od którego jest obliczana wysokość odpłatności. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

Szczegółowe zasady dotyczące: warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb ich pobierania reguluje chwała Uchwała Nr XLVII/578/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Pełna stawka odpłatności za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

 • usługa asystenta osoby niepełnosprawnej - 37,00 zł,
 • usługa rehabilitanta - 58,00 zł;
 • usługa psychologa - 33,00 zł,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze - 46,70 zł.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 51,94 zł.

Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z specjalistycznych usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o przedstawioną tabelę i zależna od: sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

Tabela - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE dla osób z zaburzeniami psychicznymi - załącznik nr 2.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli określa: Procedura przyznawania i wykonywania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Szczegóły TUTAJ).

Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania (Szczegóły TUTAJ) który na podstawie wywiadu środowiskowego i niezbędnej dokumentacji (Do pobrania: Zaświadczenie lekarskie do przyznania usług opiekuńczych.docx) ustala wymiar i zakres świadczonych usług.

Teleopieka - opaska bezpieczeństwa
Teleopieka to system świadczący pomoc w przypadkach pogorszenia się stanu zdrowia, zagrożenia zdrowia i życia. Umożliwia szybkie wezwanie pomocy w nagłych i niepokojących sytuacjach lub zasięgnięcia porady. Z systemu korzystają osoby starsze, samotne i niepełnosprawne którym został zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa" połączonych z usługą operatora pomocy - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Teleopieka zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zwiększa poziom niezależności i poprawia samopoczucie. Całodobowa opieka zmniejsza także poziom stresu i uwalnia podopiecznych od poczucia, że są dla kogoś ciężarem. Dzięki alarmowej opasce umieszczonej na nadgarstku, wezwanie pomocy możliwe jest w każdej sytuacji, o każdej porze dnia i nocy.

"Opaska bezpieczeństwa" wyposażona jest w z następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS;
 • detektor upadku;
 • lokalizator GPS;
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami;
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja, ciśnienie).

Usługa teleopieki świadczona jest przez centrum monitoringu przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zapewniając natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. Osoby przystępujące do muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończony 60 rok życia lub posiadać niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo innym równoważnym.
 • Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Stalowa Wola.

Usługa Teleopieki jest bezpłatna.

Na podstawie przyjętego programu osłonowego przez Gminę realizowany jest również Program "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II którego zadaniem jest zwiększenie dostępu do tzw. "opieki na odległość" na rzecz osób starszych poprzez wyposażenie ich w tzw. "opaskę bezpieczeństwa". Aby dowiedzieć się więcej o tej formie usługi zapraszamy do zakładki Korpus Wsparcia Seniorów.

Szczegółowe zasady organizacji oraz warunki przyznawania usługi Teleopieki określa Uchwała nr LIX/765/2022 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 19 grudnia 2022 r.