Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już od wielu lat podejmuje działania mające na celu pobudzenie lokalnej aktywności przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. To właśnie lokalne instytucje i organizacje pozarządowe często są partnerami w realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.

W ramach Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej od stycznia 2014 roku wdrażana jest metoda pracy środowiskowej Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL).

Organizowanie społeczności lokalnej to długofalowy proces upodmiotowienia ludzi jako członków konkretnej wspólnoty terytorialnej lub kategorialnej, tworzenia sieci współpracy i lokalnych struktur, które na stałe będą wspierać rozwój lokalny, umożliwiając społeczności rozwiazywanie własnych problemów, wzmacniając potencjał zarówno grup, jak i całej społeczności i współtworząc środowisko zmiany ukierunkowanej na polepszenie jakości życia.

Praca organizatorów społeczności lokalnej opiera się w szczególności na spotkaniach obywatelskich, partnerstwie, lokalnych wydarzeniach, kampaniach, akcjach charytatywnych, wolontariacie i samopomocy.

Istotnym komponentem pracy ze społecznością lokalną jest funkcjonujący Klub "Wesoła Gromadka". Stanowi on kluczowe miejsce otwarte, dostępne i sprzyjające powstawaniu oddolnych inicjatyw. Zaangażowanie mieszkańców sąsiadujących bloków w tym m.in.: dzieci i ich rodziców, opiekunów wpływa na wzrost poczucia sprawstwa oraz pozytywnych zmian jakie obserwujemy w środowisku lokalnym na przestrzeni lat.

Metoda organizowania społeczności lokalnej jest wdrażana poprzez pracę ze społecznością terytorialną.

  • Od 2014 roku bloki przy ul. 1-go Sierpnia 22 oraz ul. Podleśna 2 (Osiedle Fabryczne).
  • W 2016 roku obszar działań organizatorów społeczności lokalnej na Osiedlu Fabrycznym został poszerzony o bloki przy ul. Podleśna 1, 2, 3, 5, ul. 1-go Sierpnia 13,15,17,22, ul. Kilińskiego 2,ul. Dmowskiego 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oraz ul. 1-go Sierpnia 19, ul. Okrzei i ul. Bema.
  • W 2018 roku wyznaczono kolejny obszar (część Osiedla Wyzwolenia) tj. ul. M. Siedlanowskiego 2, 4, 6, 8, 10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli posiada Certyfikat Jakości - Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) przyznawany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Certyfikat jest dokumentem wyróżniającym pracę instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie organizowania społeczności lokalnej (OSL). Wskazuje on na świadomie prowadzoną pracę w środowisku lokalnym, umożliwiającą mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz długofalowy proces zwiększający szansę ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego.