Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi - tak głosi jedna z rzymskich paremii wskazująca, że nie można się usprawiedliwiać nieznajomością prawa. Obecnie, kiedy nowe przepisy powstają niemal codziennie, śledzenie zmian legislacyjnych nawet dla prawników jest trudne. Zbudowanie w Polsce podstaw prawnych dla systemu przemocy w rodzinie wiązało się z wprowadzeniem wielu przepisów pozwalających ochronić osoby doznające przemocy w rodzinie przed jej sprawcami.

 1. Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie
  Ogólne:
  • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.;
  • Nowela do w /w ustawy z 10.06.2010 r.;
  • Ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.092011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta";
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-202);
  W zakresie postępowania karnego:
  • Nowela do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 10.06.2010 roku;
  • Rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych;
  • Rozporządzenie w sprawie SOW i programów korekcyjno-edukacyjnych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dna 31.03.2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny;
  • Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 1.04.2014 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;