Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka (art. 17. pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku).

Poniżej odnośniki do aktualnie realizowane przez Gminę Miasto Stalowa Wola wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Gminnych Programów z zakresu pomocy społecznej:

Konsultacje Społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021 - szczegółowe informacje na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - SZCZEGÓŁY.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizując zadania Gminy przystąpił do prac w zakresie utworzenia dwóch programów tj.:

  1. Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2021-2023
  2. Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2021 - 2023

Nadmieniamy, iż tworzenie programu pomocy społecznej, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
W związku z powyższym informujemy, że do 8.12.2020r.,w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli odbywają się konsultacje społeczne. Poniżej linki: