Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli poszukuje osób fizycznych lub organizacji pozarządowych, które chciałyby uruchomić rodzinny dom pomocy.
PODSTAWOWE INFORMACJE O RODZINNYCH DOMACH POMOCY (RDP) (opracowane na podstawie "Informatora Programu rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na rok 2024" wydanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS). Zachodzące zmiany demograficzne skutkują starzeniem się społeczeństwa i prowadzą do wzrostu częstości występowania chorób przewlekłych oraz niepełnosprawności. Prowadzi to do konieczności zaspakajania rosnących potrzeb, nie tylko w zakresie ochrony zdrowia, ale również w zakresie usług opiekuńczych.

Procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa wskazują na potrzebę rozwoju form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Rodzinne domy pomocy są pośrednią formą wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, świadczącą zarówno usługi bytowe jak i opiekuńcze na poziomie określonego standardu. 
Rodzinne domy pomocy mogą stanowić alternatywę dla domów pomocy społecznej – jako forma pomocy osobom w podeszłym wieku lub osobom z niepełnosprawnościami.

Być może na terenie miasta Stalowa Wola lub w gminach ościennych są osoby fizyczne lub organizacje pożytku publicznego zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie rodzinnego domu pomocy to szczególny typ aktywności zawodowej, to także pasja i oddanie dające dużo satysfakcji z realizacji wartościowych społecznie celów.

CZYM JEST RODZINNY DOM POMOCY?
formą usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo.
DLA KOGO?
dla nie mniej trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w formie usług opiekuńczych i bytowych.

KTO MOŻE PROWADZIĆ?
Osoba fizyczna lub podmiot (podmiot uprawniony w rozumieniu art. 25 ustawy o pomocy społecznej tj. organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzący działalność w zakresie pomocy społecznej).
NA JAKIEJ PODSTAWIE?
na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo OPP z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia RDP (lub gminą sąsiednią).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ UDZIELANE JEST WSPARCIE?

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.):
  • art. 52 ustawy - w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy;
  • art. 36 pkt 2 lit. l ustawy - świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. poz. 719).

W JAKIM BUDYNKU MOŻE BYĆ PROWADZONY RODZINNY DOM POMOCY?
Rodzinny Dom Pomocy świadczy usługi bytowe i opiekuńcze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub najemcą jest:

 1. osoba fizyczna prowadząca rodzinny dom pomocy, w którym ta osoba zamieszkuje;
 2. podmiot uprawniony - w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez ten podmiot.

KTO KIERUJE OSOBY DO RODZINNEGO DOMU POMOCY?
osobę wymagającą wsparcia do rodzinnego domu pobytu kieruje kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu (na pobyt okresowy lub stały).

JAK USTALANA JEST ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W RODZINNYM DOMU POMOCY?

 1. pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między gminą a osobą fizyczną albo podmiotem uprawnionym, prowadzącymi rodzinny dom pomocy;
 2. przy ustalaniu opłaty z tytułu pobytu w rodzinnym domu pomocy stosuje się odpowiednio art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (odpłatność jak w przypadku domów pomocy społecznej, tj. w pierwszej kolejności z dochodu mieszkańca).

CZY DOM POWINIEN SPEŁNIAĆ OKREŚLONE WYMOGI?
Standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Osobom przebywającym w rodzinnym domu pomocy zapewnia się, dostosowane do ich sprawności psychofizycznej, całodobowe:

 • usługi bytowe, w tym: miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości;
 • usługi opiekuńcze, w tym udzielanie pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, kontakty z otoczeniem, inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb.

Rozporządzenie określa też szczegółowe wymogi dotyczące np. wielkości pokoi czy wymogi dotyczące budynku oraz pomieszczeń wspólnego użytkowania (np. pokoje nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że: pokój jednoosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2, a pokój dwuosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę.

KTO KONTROLUJE RODZINNE DOMY POMOCY?
W ramach nadzoru kierownik ośrodka, w imieniu i z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przeprowadza kontrolę w rodzinnym domu pomocy co najmniej raz na pół roku.

*************************************************************

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało Program rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2024, zwany dalej "programem", którego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
W ramach Programu gmina może uzyskać m.in.:

 1. Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
 2. Wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy przez:
  • dofinansowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domów budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów podmiotowi uprawnionemu lub osobie fizycznej celem utworzenia rodzinnego domu pomocy;
  • dofinansowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku będącym własnością podmiotu uprawnionego, w którym podmiot ten planuje utworzyć rodzinny dom pomocy.

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROWADZENIE RODZINNEGO DOMU POMOCY MOŻNA SKŁADAĆ DO 9 STYCZNIA 2024 ROKU NA ADRES MAILOWY: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.