Dnia 10 marca 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXI/803/2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r.

Na mocy w/w uchwały podwyższono do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że można już składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku a także w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego - podwyższone kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1552 zł (776 zł x 200%) a na osobę w rodzinie wynosi 1200 zł (600 zł x 200%).