Katalog podstawowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych realizowanych przez MOPS Stalowa Wola

 1. pieniężne:
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd
 2. niepieniężne:
  • praca socjalna
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • pomoc rzeczowa lub w naturze, w tym niezbędne ubranie
  • sprawianie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne
  • nterwencja kryzysowa
  • schronienie
  • posiłek
  • usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Świadczenia pieniężne

Prawo do świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego:

 • dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 776 zł
 • w przypadku osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 600 zł
 1. Zasiłek stały - jest świadczeniem obligatoryjnym przeznaczonym dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kryterium wieku kwalifikujące do tego zasiłku oznacza w przypadku kobiety wiek powyżej 60 roku życia, w przypadku mężczyzny powyżej 65 lat. W przypadku niepełnosprawności uwzględniana jest tylko niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Zasiłek stały ustala się do wysokości:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej niż do kwoty 719,00 zł
  • w przypadku osoby w rodzinie badaniu podlega zarówno dochód "osobisty" osoby uprawnionej, jak i dochód na osobę w tej rodzinie, gdyż zasiłek stały przysługuje, gdy dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli od kwoty 600,00 zł, określony jest do różnicy między kryterium na osobę w rodzinie a faktycznym dochodem na osobę w rodzinie.
  • minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł.
 2. Zasiłek okresowy - Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o ten rodzaj finansowego wsparcia jest niższy od kryterium dochodowego.
  Kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a posiadanym dochodem, z tym że nie może być ona niższa niż 50% różnicy.
  W części gwarantowanej zasiłek okresowy jest obligatoryjny i dotowany z budżetu państwa. Dolna granica tego świadczenia określona jest sztywno i wynosi 20,00 zł, natomiast górna wysokość nie może przekraczać odpowiedniego kryterium dochodowego, ale może być od niej niższa.
  W ustaleniu kwoty świadczenia poza jego minimum – zasiłek ma charakter fakultatywny. W tym zakresie decyduje ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy stwierdzonych wywiadem środowiskowym, podobnie jak i w przypadku ustalenia okresu, na jaki zostaje przyznany zasiłek. Przyznanie zasiłku może być poprzedzone zawarciem kontraktu socjalnego z osobą ubiegająca się o pomoc.
 3. Zasiłek celowy - przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkań, a także kosztów pogrzebu. Nie jest to zamknięty katalog potrzeb, jakie można zaspokoić poprzez przyznanie zasiłku celowego. W grę mogą wchodzić inne niż wymienione potrzeby. Oceny, czy potrzeba o zaspokojenie której, ubiega się osoba lub rodzina, jest niezbędna dokonuje ośrodek pomocy społecznej w oparciu o wywiad środowiskowy. Wysokość zasiłku celowego jest zależna od okoliczności sprawy, rodzaju zaspakajanej potrzeby i możliwości finansowych ośrodka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
  Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - świadczenie to przysługuje opiekunowi (ustanowionemu przez sąd opiekuńczy) w przypadku gdy sąd opiekuńczy przyzna na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
  Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd zaś jego wypłata jest niezależna od spełnienia kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenia niepieniężne

 1. Praca socjalna - jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest praca socjalna, która polega na pomocy i wspieraniu rodzin w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji wykorzystując wszelkie ich zasoby i tkwiący w nich potencjał. Ważne jest tworzenie warunków sprzyjających w odzyskiwaniu samodzielności klienta. To profesjonalna pomoc w kierunku przywrócenia lub wzmocnienia zdolności adresatów pomocy, świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, rozwinięcia ich aktywności i samodzielności życiowej. Ponadto praca socjalna prowadzona jest z lokalną społecznością. Jej celem jest zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Praca socjalna sprowadza się do opracowania diagnozy społecznej, wypracowania właściwych i skutecznych form pomocy, podejmowania działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niewydolności finansowej, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin.
  Praca socjalna to także szeroko rozumiane poradnictwo, rzecznictwo, budowanie systemów wsparcia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - odprowadzane są od zasiłku stałego. Przekazywane są bezpośrednio na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne - za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na urlopie bezpłatnym. Przekazywane są bezpośrednio na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Pomoc rzeczowa - realizowana w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości ich zabezpieczenia w formie rzeczowej lub w naturze jak np.: sprzęty gospodarstwa domowego, środki czystości, żywność z długim terminem przechowywania, odzież i obuwie, itp. Działalność Ośrodka w tym zakresie wspierają organizacje pozarządowe działające w mieście, głównie Polski Komitet Pomocy Społecznej jak również prowadzone przez pracowników rokrocznie akcje np. "Stalowowolska Paczka Pomocy".
 5. Sprawianie pogrzebu - pomoc społeczna jest zobowiązana do sprawienia pogrzebu osobom nie posiadającym rodziny lub których rodzina z ważnych powodów nie może pochować. Obowiązek ten realizuje się w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 6. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie w ramach zatrudnionych do tego celu specjalistów z zakresu prawa, psychologii i uzależnień. Poradnictwo pedagogiczne realizowane jest przez pracowników socjalnych z wykształceniem pedagogicznym.
  • Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów
  • Poradnictwo psychologiczne obejmuje wszechstronną pomoc rodzinie w kryzysie, szczególnie z problemem niewydolności wychowawczej rodziny, w opiece nad osobą zależną, uzależnienia, przemocy, przewlekłych chorób, bezrobocia, marginalizacji wynikającej z choroby psychicznej lub innych dysfunkcji
  • Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną
  • Poradnictwo w sprawach profilaktyki uzależnień skierowane jest do osób i rodzin, w których zdiagnozowano problem alkoholowy lub innych innego rodzaju uzależnień (narkotyki i środki psychotropowe).
 7. Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań interdyscyplinarnych podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
  W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.
  W uzasadnionych przypadkach schronienia do 3 miesięcy. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
 8. Udzielenie schronienia realizowane jest poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schroniskach, noclegowniach, w domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek za pośrednictwem organizacji pozarządowych, głównie:
  • Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta
  • Stowarzyszenia "ORATORIUM".
  • innych schronisk i placówek przygotowanych do realizacji tego zadania.
 9. Posiłek - polega na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym sobie tego zapewnić ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. Obejmuje ono również dożywianie uczniów w szkole. Obowiązek zapewnienia posiłku realizowany jest w ramach Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu".
 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
  Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.
  Ośrodek pomocy społecznej, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi te są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonania zawodu min. psychologa czy pedagoga. Wśród osób zatrudnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych są osoby przygotowane do prowadzenia zajęć terapeutyczno – edukacyjnych z dziećmi i chorymi na autyzm w oparciu o programy opracowane indywidualnie dla poszczególnych dzieci (w oparciu o taki program doręczony przez rodzica realizowane są usługi, konieczne jest również zaświadczenie od lekarza stwierdzające konieczność korzystania z usług). Dla osób dorosłych wymagane jest jedynie zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje MOPS.