Oprócz normalnej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można też korzystać z usług naszych jednostek podległych, czyli Dziennego Domu Pobytu przy MOPS, Klubu Trzeźwego Życia przy MOPS i Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS.

Powoływany też jest zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowaniedziałań służb / specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.