Asystent rodziny

W celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2012r. został utworzony Zespół ds. Asysty Rodziny, który swoje działania realizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny to osoba, która w określonym z rodziną czasie towarzyszy Jej, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dotyczącej opieki i wychowania dzieci. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami, osiągnęła podstawowy poziom stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które umożliwią jej wychowanie dzieci.
Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

ASYSTENT RODZINY – jest jak dobry przyjaciel, któremu możesz zaufać, stale zachęca, lecz nie wymusza żadnego działania. Jest po to aby dodawać sił tym, którzy je stracili, współobecny w życiu rodziny, pomaga i jest zawsze w pogotowiu...

Jeżeli:

 • Jesteś rodzicem?
 • Odczuwasz trudności związane z opieką i wychowaniem swojego dziecka?
 • Masz poczucie, że nie radzisz sobie w codziennym funkcjonowaniu a Twoja sytuacja życiowa wymyka się spod kontroli?
 • Twoje dziecko przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce i nie wiesz co zrobić by powróciło do domu rodzinnego?

Możesz skorzystać z pomocy ASYSTENTA RODZINY

Szczegółowe informacje w zakresie wsparcia rodziny można uzyskać codziennie w dni robocze w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1, w godzinach od 7.30 – 15.30, bądź telefonicznie w Zespole ds. Asysty Rodziny.
KOORDYNATOR ZESPOŁU – pokój nr 27, I piętro:

 • Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – ANETA DŁUŻNIAK
  tel. 15 842-50-97, wew. 27

ASYSTENCI RODZINY – pokój nr 18, I piętro:

 • Starszy asystent rodziny – KRYSTYNA JURECKA
 • Starszy asystent rodziny – BEATA WOLICKA
 • Młodszy asystent rodziny – PAULINA STĘPIEŃ

tel. 15 842-50-97 wew. 54

Dyżury asystentów rodziny w siedzibie MOPS:

 • poniedziałek – od 10.00 – 12.00,
 • wtorek – 7. 30 – 9. 30,
 • środa – 8.00 – 10.00,
 • piątek – 8.00 – 10.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje politykę społeczną ukierunkowaną na wsparcie rodzin w rozwiązywaniu ich problemów m.in. poprzez świadczenie przez Zespół ds. Pomocy Rodzinie szeroko rozumianego poradnictwa rodzinnego. Poradnictwo rodzinne to działaniach kadry przygotowanej do pracy z rodziną, podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacjami m.in. poprzez wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Zakres poradnictwa rodzinnego jest bardzo szeroki i obejmuje różne formy pomocy udzielanej dzieciom i dorosłym - pomoc ta koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, zachowań destrukcyjnych dzieci. Istotą poradnictwa rodzinnego jest m.in. dążenie do skorygowania postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko i relacjach między członkami rodziny.

Szczegółowe informacje w zakresie wsparcia rodziny można uzyskać codziennie w dni robocze w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1, bądź telefonicznie w Zespole ds. Pomocy Rodzinie.

KOORDYNATOR ZESPOŁU - Starszy specjalista pracy socjalnej - DANUTA KOCHAN - pokój nr 30A, I piętro, tel. 15 842 50 97 wew. 30.

Pracownicy socjalni:

 • główny specjalista pracy socjalnej ANNA DEC, pokój 22A, tel. 15 842 50 97 wew. 22,
 • specjalista pracy socjalnej WIESLAWA KŁOK, pokój 25A, tel. 15 842 50 97 wew. 25,
 • starszy pracownik socjalny OLGA GANCARZ, pokój 25A, tel. 15 842 50 97 wew. 25,
 • pracownik socjalny JOANNA ISKRA, pokój 25A, tel. 15 842 50 97 wew. 25,
 • starszy specjalista pracy socjalnej EDYTA SKROCZYŃSKA, pokój 26A, tel. 15 842 50 97 wew. 26,
 • starszy specjalista pracy socjalnej BARBARA LEPIANKA, pokój 26A, tel. 15 842 50 97 wew. 26,
 • pracownik socjalny KATARZYNA WYDRA, pokój 26A, tel. 15 842 50 97 wew. 26,
 • starszy specjalista pracy socjalnej ANNA PROSZOWSKA, pokój 27A, tel. 15 842 50 97 wew. 27.