Sąd rodzinny jest po to, by chronić interesy dziecka i rodziny. Rozstrzyganie spraw kierowanych do sądu rodzinnego odbywa się w oparciu o Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz inne ustawy.
Przepisy zawarte w kodeksie regulują stosunki pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, opiekunami i dziećmi.

Do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego można składać takie wnioski i pozwy, jak:

 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Pozew o zasądzenie alimentów na dziecko (bezpłatny),
 • Wniosek o uregulowanie sposobu kontaktowania się z dziećmi,
 • Sprawy przeciwko nieletniemu zdemoralizowanemu albo takiemu, który popełnił czyn karalny,
 • Wniosek o wgląd w sytuację dziecka,
 • Wniosek o zakaz osobistej styczności z dziećmi,
 • Wniosek o przysposobienie,
 • Wniosek o wydanie dziecka,
 • Wniosek o rozstrzygnięcie istotnych spraw dotyczących dziecka,
 • Pozew o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny (bezpłatny),
 • Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka.