DANE OSOBOWE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej: Rozporządzenie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe prawa i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MOPS w Stalowej Woli:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego1, 37-450 Stalowa Wola;
 2. Wszystkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych w MOPS w Stalowej Woli, za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numeru telefonu +48 15 842 50 97 wew. 60;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków statutowych MOPS wynikających z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 pkt 1 a, b, c i art. 9 pkt. 2 a, b, c Rozporządzenia oraz przepisów prawa:
  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
  4. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
  5. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  6. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  7. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  8. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
  9. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
  10. ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  11. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  12. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
  13. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
  14. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  15. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego,
  16. uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: ZUS, KRUS, banki, sądy, Policja, Prokuratura, zakłady karne, komornicy, szpitale, ośrodki terapeutyczne, schroniska, PFRON, urzędy, placówki oświatowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jednostki pomocy społecznej, Sygnity S.A. (ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), Usługi informatyczne Tomasz Śmigała (ul. Ludwika Kondratowicza 29A/14, 03-285 Warszawa), Restauracja „Słoneczna” (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 19, 37-450 Stalowa Wola);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania celu przetwarzania;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

MONITORING WIZYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej: Rozporządzenie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że od tego dnia będą przysługiwały następujące poniżej prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego przez MOPS w Stalowej Woli:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego1, 37-450 Stalowa Wola;
 2. Wszystkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych w MOPS w Stalowej Woli, za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numeru telefonu +48 15 842 50 97 wew. 60;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i ochrony mienia MOPS na podstawie art. 222 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.