ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkami Zespołu w Stalowej Woli są przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, Stowarzyszenia "Tarcza". Po raz pierwszy Zespół powołany został w kwietniu 2011 roku przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Siedzibą Zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dmowskiego 1.

Cele Zespołu

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 1. Realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 2. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy przemocy w rodzinie.
 3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań służb / specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Grupy robocze

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach przewodniczący Zespołu powołuje grupę roboczą.

W skład grupy roboczej, w zależności od specyfiki i rozmiaru przemocy w danej rodzinie, mogą wchodzić przedstawiciele różnych grup zawodowych:

 • policjanci,
 • pracownicy socjalni,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy szkolni,
 • kuratorzy sądowi,
 • przedstawiciele służby zdrowia,
 • przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkowie grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych.

Celem grupy roboczej jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji tych rodzin oraz dokumentowanie podejmowanych działań i efektów tych działań.

Wnioski z posiedzenia grupy roboczej mogą stanowić uzasadnienie dalszych działań prawnych i pomocowych podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie np.: w sprawach o leczenie odwykowe, alimenty, ingerencję we władzę rodzicielską, kierowanie do wsparcia psychologicznego, na grupę psychoedukacyjną, programu korekcyjno - edukacyjnego, ściganie sprawców przemocy, itp.

Wszystkie informacje konieczne do prawidłowej współpracy instytucji obłożone są ścisłą tajemnicą służbową, do której dodatkowo poza swoimi normalnymi miejscami pracy zobowiązują się członkowie grupy. Tajemnica dotyczy również okresu po zakończeniu monitorowania sprawy. Wynika to zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i z ustawy o ochronie danych osobowych.

Do pobrania - Zarządzenie Nr 2/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 4 stycznia 2021 r.