Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

Gmina Stalowa Wola po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024. Całkowita wartość dofinansowania: 925 540,00 zł.

godlo

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo...
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 740 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 680 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 420 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 360 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 • Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest nieodpłatna.

  Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma, synowa, zięć, opiekun prawny.

  Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ww. pkt 1 lub 2.

  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub:
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu - doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Wybór asystenta przez osobę niepełnosprawną możliwy jest pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

  Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o niekaralności,
  • Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym,
  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
  • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

   W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które nie korzystają z innych form wsparcia (usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, uczestnicy ośrodków wsparcia).

   Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

   Komplet dokumentów należy składać w terminie od 8 lutego do 23 lutego 2024r. lub do wyczerpania limitu miejsc w Programie.
   Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Stalowa Wola.

   W przypadku zwolnienia się miejsca dla uczestnika Programu podczas jego realizacji, istnieje możliwość zakwalifikowania nowej osoby, która zgłosiła wcześniej chęć udziału.

   Procedura przystąpienia do Programu:
   Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych na stronie www.mops-stalwol.pl w zakładce Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym/Program "Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej".
   Karty zgłoszenia, Karty zakresu czynności i Klauzule informacyjne w formie papierowej dostępne są również w Punkcie Informacyjnym w MOPS przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.

   Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny: 15 842-50-97 wew. 14 lub 12.

   Załączniki:

   1. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 https://www.gov.pl/attachment/f861712d-81b1-4a80-8686-fa929d0348d8
   2. Regulamin Programu
   3. Karta zgłoszenia
   4. Karta zakresu czynności
   5. Oświadczenie
   6. Klauzula informacyjna
   7. Klauzula informacyjna RODO