Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

mrps

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że Gmina Stalowa Wola realizuje również w tym roku Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W dniu 22 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym - w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonawcą - firmą ,,Usługi Opiekuńczo-Specjalistyczne Monika Guściora" z siedzibą w Nisku, ul Świerkowa 1, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8651520383, REGON 366025901.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na rzecz 45 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym dla dwojga dzieci. Usługi są wdrażane sukcesywnie przez Ośrodek od 23 kwietnia 2024 r. do 19 grudnia 2024 r. w wymiarze rocznym ogółem do 10679 godzin zegarowych.

Usługi opieki wytchnieniowej skierowana jest do opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu całodobowej, bezpośredniej opieki nad dzieckiem do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Opieka polega na czasowym odciążeniu stałych opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a przez to zapewnieniu im czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie jest finansowane ze środków państwowego funduszu celowego pod nazwą "Fundusz Solidarnościowy", otrzymanych przez Gminę Stalowa Wola od Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.
Całkowita kwota zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. wyniesie 539 950,00 zł.