Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM"
informuje o realizacji przez Gminę Stalowa Wola projektu pod nazwą
"Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę
i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.06.02.02-18-0047/16-00 zawartą w dniu 21 października 2016 roku wynosi 6 221 269,47 PLN, w tym:
3 499 851,00 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 721 418,47 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola.

OKRES REALIZACJI
09.01.2017 r. – 31.03.2018 r.

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dobudowanie do istniejącego budynku nowego obiektu połączonego funkcjonalnie i komunikacyjnie z obiektem istniejącym, a także poprzez remont budynku istniejącego i przeprowadzenie w nim prac termomodernizacyjnych.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest poprawa dostępnej bazy lokalowej MOPS, poprawa komfortu zarówno osób korzystających z usług społecznych, jak i pracujących w MOPS pracowników socjalnych, a także poprawa jakości i poszerzenie oferty udzielanych świadczeń poprzez:

  1. rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 oraz poprzez dobudowę od strony północnej do istniejącego budynku nowego obiektu połączonego funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym obiektem, a także dostosowanie nowego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. remont istniejącego budynku po wyprowadzeniu części pracowników socjalnych do nowego obiektu, prace związane z termomodernizacją, a także dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług i udzielania świadczeń z pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
  4. budowę parkingu dla 17 samochodów osobowych (w tym wydzielone 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej, chodnika oraz remont ogrodzenia.

Projekt jest realizowany przez Gminę Stalowa Wola w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM" z siedzibą w Stalowej Woli.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

WskaźnikJednostkaWartość
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiszt.1
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościamiszt.1
Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowejszt.1
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowejszt.1
Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznejszt.88
Liczba wybudowanych /rozbudowanych/zmodernizowanych/ wyremontowanych obiektów świadczących usługi pomocy społecznejszt.1
Liczba wyposażonych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowejszt.1
Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności energetycznej budynkuszt.1
Liczba wspartych placówek wsparcia dziennegoszt.1
Liczba osób korzystających w usług świadczonych w społeczności lokalnej w obiektach objętych wsparciem projektuos.444
Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z obiektów objętych wsparciem projektuos.700
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług świadczonych w obiektach objętych wsparciemos.2 100

Więcej Informacji o projekcie dostępnych:
Urząd Miasta Stalowej Woli - Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, 37- 450 stalowa Wola pok. nr 6
tel./fax (015) 643 34 43

www.stalowawola.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Do pobrania - PLIK