Asystent rodziny w ramach współpracy z rodziną podejmuje wszechstronne działania adekwatnie do występujących trudności:

 1. Wspiera rodzinę poprzez pedagogizację rodziców, dotyczącą prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi:
  • przekazuje informacje na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, sposobów komunikowania się, metod wychowawczych, uświadamia rodziców odnośnie ich roli w stosunki do dzieci, pokazuje korzyści z tworzenia pozytywnych wzorców rodzicielskich,
  • dostarcza informacje na temat sposobów i miejsc spędzania wolnego czasu z dziećmi,
  • modeluje zachowania rodziców względem dzieci, zwiększa ich poczucie samodzielności i zaradności,
  • przeprowadza treningi umiejętności wychowawczych oraz organizacji dnia codziennego, w tym podziału obowiązków między członkami rodziny,
  • zachęca do okazywania miłości dzieciom, chwalenia dzieci, nagradzania,
  • motywuje rodziców do dbałości o edukacje i rozwój dziecka, do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, towarzyszy w kontaktach z pracownikami szkoły, w organizowaniu korepetycji, motywuje do zapisywania dzieci na zajęcia pozalekcyjne, na kolonie czy półkolonie,
  • informuje jak dbać o higienę i zdrowie członków rodziny, zapobiegać różnym chorobom, towarzyszy rodzicom w wizytach u lekarzy rodzinnych, specjalistów, rehabilitantów, pomaga w realizacji zaleceń lekarskich,
  • prowadzi poradnictwo w zakresie właściwego do pory roku ubierania dzieci i dbania o czystość ubrań,
  • towarzyszy matce w czynnościach pielęgnacyjnych niemowlęcia,
  • przekazuje informacje dotyczących zasad prawidłowego odżywiania dzieci i dorosłych, towarzyszy przy sporządzaniu posiłków, asystuje przy zakupach, ucząc wyboru zdrowych i wydajnych produktów,
  • informuje o zasadach bezpieczeństwa w domu, na ulicy i innych miejscach, przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy, prowadzi rozmowy ukazujące zagrożenia i konsekwencje wynikające z pozostawiania dzieci bez opieki, upijania się rodziców w czasie sprawowania opieki nad dziećmi,
  • edukuje na temat wpływu alkoholu i innych używek na funkcjonowanie organizmu, podejmuje rozmowy na temat zachowań ryzykownych, poszukuje z rodziną możliwości wsparcia,
  • wzmacnia i wspiera konsekwencje i stanowczość rodziców wobec dzieci,
  • wspiera rodziców, którzy mają szansę odzyskać prawo do opieki nad dziećmi, wówczas współpraca zmierza do powrotu dziecka do domu rodzinnego.
 2. Pomaga w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych:
  • prowadzi rozmowy wyjaśniające, pozwala na wyrażanie emocji, wysłuchuje,
  • wspiera członków rodziny w wyrażaniu wzajemnych oczekiwań oraz poszukiwaniu rozwiązań,
  • motywuje do udziału w poradnictwie specjalistycznym, terapii małżeńskiej czy rodzinnej,
 3. Prowadzi poradnictwo i treningi w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i realizacji spraw urzędowych:
  • zachęca rodziców do systematycznego wykonywania prac w domu, wspiera w realizacji obowiązków domowych z podziałem na członków rodziny,
  • prowadzi treningi wykonywania prac domowych (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, pranie, prasowanie, remont itd..),
  • towarzyszy w pozyskiwaniu usług na rzecz domu i rodziny(np. związanych z naprawą, usuwaniem insektów, remontem),
  • przeprowadza treningi budżetowe w kierunku systematycznego płacenia rachunków, oszczędnego gospodarowania mediami,
  • pomaga w rozwiązywaniu problemów socjalnych i w polepszeniu warunków mieszkaniowych.
  • pomaga w sporządzaniu różnych pism urzędowych, tłumaczeniu ich treści np. wyroków sądowych, opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej itp.
  • wspomaga rodzinę w reprezentowaniu jej potrzeb i spraw w instytucjach, jest rzecznikiem rodziny, informuje jak działają urzędy i pomaga w...
 4. Wspiera i motywuje członków rodziny do uzupełniania wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania aktywności zawodowej na rynku pracy:
  • pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • informuje o możliwościach dokształcania i ofertach pracy,
  • wspiera w utrzymaniu pracy zawodowej.
 5. Udziela pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych:
  • pomaga w odreagowaniu emocji (np. po śmierci członka rodziny, odebraniu dziecka do pieczy zastępczej, aktach przemocy),
  • prowadzi treningi asertywności, panowania nad impulsami i zastępowania agresji,
  • pomaga w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.
 6. Wspiera aktywność społeczną rodzin, wskazuje możliwości i poszerza jej kontakty z innymi:
  • wskazuje możliwości skorzystania z różnorakich form pomocy, integracji i aktywizacji społecznej,
  • informuje o zajęciach kulturalno – oświatowych, rekreacyjnych, sportowych, zasobach środowiska lokalnego,
  • zachęca do udziału w różnych projektach, grupach wsparcia,
  • propaguje wzorce prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,
  • udziela informacje oraz poszerza świadomość w zakresie przysługujących członkom rodziny praw,
 7. Koordynuje wsparcie udzielane kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy "Za życiem" (szczegółowe informacje w zakładce Program "Za życiem").
 8. Działania pośrednie jakie prowadzi asystent rodziny:
  • współpracuje z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
  • korzysta z konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie adekwatnie do potrzeb, uczestniczy w pracy zespołowej pracowników różnych profesji społecznych, podejmuje współpracę na rzecz powrotu dzieci do środowiska rodzinnego,
  • podejmuje doraźne kontakty z pracownikami służb społecznych służące wymianie informacji w sprawach dotyczących rodziny lub wsparciu w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci wymagających czynności zaradczych lub interwencyjnych.
 • Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne), dopasowuje się do rytmu życia rodziny,
 • Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z jej aktywnym zaangażowaniem w proces realizacji założonego planu,
 • Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny, pomaga tylko w tym co możliwe jest do osiągnięcia.

CZEGO NIE ROBI ASYSTENT RODZINY!

 • nie wyręcza rodziny,
 • nie kontroluje,
 • nie udziela pomocy finansowej,
 • nie pełni funkcji opiekunki do dzieci.
 • Asystent rodziny zostaje przyznany na wniosek pracownika socjalnego, wniosek instytucji lub na mocy postanowienia Sądu.

Jeżeli dana rodzina podejmie decyzję o potrzebie wsparcia przez asystenta rodziny może zgłosić się do MOPS w Stalowej Woli do pracownika socjalnego Twojego miejsca zamieszkania z prośbą o jego przydzielenie.
Po zgłoszeniu zostaje uruchomiona procedura przydzielenia asystenta rodziny rozpoczynająca się wywiadem środowiskowym i analizą sytuacji rodziny a kończąca się podjęciem decyzji w sprawie.

 • Pomoc asystenta rodziny jest bezpłatna i niezależna od posiadanego dochodu przez rodzinę.