Od stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.poz.1860), w oparciu o którą kobiety w ciąży i ich rodziny, oraz rodziny, które mają ciężko chore dziecko mogą skorzystać między innymi ze wsparcia asystenta rodziny.
Kto może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny:

 • kobieta w ciąży i jej rodzina, a w szczególności kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do różnych istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z Ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Informator można pobrać ze strony MPiPS.

Asystent rodziny opracuje katalog pomocy oraz będzie mógł pośredniczyć w imieniu osoby/rodziny w różnych instytucjach na podstawie pisemnego upoważnienia i zgody do przetwarzania danych. Wzór upoważnienia dostępny jest TUTAJ.
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • reprezentowanie przed instytucjami i urzędami,
 • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 • dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 • informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej,
 • pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka,
 • pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego,
 • pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka,
 • oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób zainteresowanych złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1, tel. 15 8425097, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Druki wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Romana Dmowskiego 1. Wniosek jest również dostępny do pobrania TUTAJ.

WAŻNE: Przyznanie asystenta rodziny jest niezależne od sytuacji materialnej rodziny i nie wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy "Za życiem" można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 bezpośrednio u:

 • Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej pok. Nr 4
 • Koordynatora Zespołu Asysty Rodziny pok. Nr 16,
 • pracownika socjalnego, pok. Nr 5,6,7,8,11,12.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • dokument potwierdzający ciążę - zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna, (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko).
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.mz.gov.pl, w zakładce: zdrowie i profilaktyka -> zdrowie matki i dziecka

Kto może złożyć wniosek:

 • Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;
 • Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
 • Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wg art. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – rodzina oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.