mripsMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W roku 2024 Gmina Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zapraszamy osoby chętne spełniające poniższe wymogi do zgłaszania się w celu podjęcia zatrudnienia jako asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.

Warunki konieczne do spełnienia:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • Dodatkowe wymagania stawiane są w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

Formy współpracy:

 • zapewniamy umowę-zlecenie (usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
 • zapewniamy ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania umowy-zlecenia,
 • czas realizacji do 19 grudnia 2024 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej,

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, zaangażowanie, sumienność, sprawność fizyczna,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Cel programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres wykonywanych zadań w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Dane kontaktowe i miejsce składania dokumentów:

Osoba kontaktowa: Elżbieta Pietruszyńska – kierownik Działu Usług, Dariusz Kołodziej - koordynator,
Telefon: 15 842 50 97 wew. 12 lub 14,
Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1