Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o kontynuacji Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych przez członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 2019, który pierwotnie zaplanowany był na okres do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Program będzie realizowany do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, nie dłużej niż do końca 2019 r.

Na podstawie art. 19d oraz w związku z art 19 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 276 ze zm.) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wdrożył Program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którego założenia zostały udostępnione osobom uprawnionym na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.
W latach 2017-2018 Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy pomocy swoich służb wdrożył i zrealizował program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych przez członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze pozytywne skutki dotychczasowego programu w sferze poprawy jakości życia osób szczególnie zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, została podjęta decyzja o kontynuacji tej formy pomocy w 2019 roku. Poniżej przedstawiamy do zapoznania się zasady Programu obowiązujące od 4 stycznia 2019 roku.
O pomoc pieniężną przyznawaną na podstawie Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla Kombatantów mogą ubiegać się tylko osoby posiadające uprawnienia kombatanckie, wskazane w art. 1 ust. 2 lub art. 2 pkt 2, 4-6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 276 ze zm.).

Zasady:

 1. Pomoc pieniężna na zakup aparatu słuchowego/aparatów słuchowych przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276 ze zm.).
 3. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu jednorazowo maksymalnie dwóch aparatów słuchowych - w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym aparacie na każde ucho).
 4. Program będzie trwał do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do dnia wyczerpania przeznaczonych na jego realizację środków finansowych (jeżeli nastąpi to wcześniej).

Założenia:

 1. Spełnienie kryterium dochodowego:
  1. dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 440% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS, tj. 4840 zł netto,
  2. dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 300% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS, tj. 3300 zł netto na osobę w rodzinie.
 2. Konieczność załączenia do wniosku:
  1. faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawioną w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu lub faktury pro forma lub kosztorysu uwzględniającego dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionego w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
   Faktura VAT, pro forma lub kosytorzs muszą być wystawione na imię i nazwisko wnioskodawcy.
  2. dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawionego w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
  3. aktualnej kopii zlecenia na zaopatrzenie w aparat słuchowy/aparaty słuchowe potwierdzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100% różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu słuchowego/aparatów słuchowych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5 000 zł brutto za jeden aparat.
Przy ustalaniu wysokości przyznanego dofinansowania będzie uwzględniana pomoc udzielona przez Szefa Urzędu na zasadach ogólnych na ten sam cel (zakup aparatu/aparatów słuchowych) w roku 2017 i 2018. O tę kwotę będzie pomniejszana wysokość dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2019 r.
Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie na rachunek bankowy sklepu, który będzie realizował zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma. Natomiast w przypadku faktury VAT przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie wnioskodawcy, który wcześniej dokonał zakupu aparatu/aparatów i poniósł koszty na wskazany przez niego rachunek bankowy.
Dofinansowanie w ramach Programu na 2019 r. nie może być przyznane dla osób, które skorzystały z Programu na 2017 r. i 2018 r.

Zachęcamy weteranów, którzy do tej pory nie występowali o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych do składania wniosków. Będą one rozpatrywane w ramach Programu, na zasadach w nim określonych, według kolejności zgłoszeń. O ewentualnym zakończeniu naboru wniosków przed 31 grudnia 2019 r. zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem na stronie internetowej: www.kombatanci.gov.pl.

Do pobrania dokumenty: